مراسم بنیاد ملی بازی های رایانه ای

مراسم رونمایی اپلیکشن ماجراهای سبزک و فیروز در بنیاد ملی بازی های رایانه ای