ایرانیان در اینترنت چه می‌کنند؟

بیان آمار ارقام استفاده جوانان از شبکه های اجتماعی و موبایل و اینترنت و هوشیاری والدین

مقدمه

فناوری ارتباطات، تعاملات اجتماعی را متحول کرده است. اینترنت با ویژگی‌های منحصر به فرد خود به یکی از عمومی ترین رسانه‌های جمعی جهان تبدیل شده است. دنیای اینترنت و کاربردهای متنوع آن بخشی از زندگی افراد را تشکیل می‌دهد.

آمار نشان می‌دهند رونـد اسـتفاده از اینترنت و بـه خصوص شـبکه‌های اجتماعی در جهان رو به رشد اسـت. رسـانه‌هایی اجتماعی که در آن روابـط و تعامـلات اجتماعـی تـا حد زیادی با زندگی اجتماعی واقعی بشـر شبیه‌سـازی شـده همه‌گیر شده است. تمامـی این مـوارد و توجه فـراوان اقشـار مختلف سـنی به اینترنت و شـبکه‌های اجتماعی مجـازی کـه نمونه‌هایی از آمار آن در ادامه ارائه شـده اسـت، لزوم توجـه ویـژه و اجرای تحقیقـات مختلف جهت سـنجش و مطالعـه میـزان اسـتفاده، دلایـل و مشـوق‌های آن و نیز علت‌هـای ممکن برای صـرف وقت در این فضـا را اثبـات می‌کننـد.

ما و جوانـانمان مدت زمان نسـبتا زیـادی از اوقـات فراغت خود را در این محیط مجازی صرف می‌کنیم و سـبک زندگـی شـامل رفتارهـا، نگرش‌هـا و نظـرات و دیدگا‌ه‌هـای همه ما تحـت تأثیـر ایـن فضاست.

بررسی و پایش نحوه رفتار ما با این فضای اطلاعاتی عظیم حداقل به خود ما نشان خواهد داد که چه الگوی ذهنی بر ما حاکم است و چطور با این فناوری نوین برخورد می‌کنیم. آیا فقط مشغول به اشتراک گذاری عکس و فیلم و وب‌گردی بی‌هدف و تعقیب سلبریتی‌ها هستیم، یا اینکه به عنوان یک شهروند الکترونیک علاوه بر استفاده از این ابزارها در آسان کردن زندگی و حرکت فردی به سمت توسعه به تولید محتواهای مناسب و ارزشمند، مطالعه کتب الکترونیک و …نیز اهمیت می‌دهیم.

ضریب نفوذ اینترنت در ایران

شاخص‌ها به ما کمک می‌کنند واقعیات موجود را به شکل اعداد و ارقام لمس کنیم. یکی از شاخص‌های توسعه کشورها ضریب نفوذ اینترنت است که یک شاخص تعیین‌کننده در هر جامعه است و به معناي “تعداد کاربران اینترنت به ازاي هر ۱۰۰ نفـر ” مـی‌باشـد و البته سازمان‌های جهانی مانند بخش آمار سازمان ملل[۱] و اتحادیه جهانی مخابرات[۲] در مورد این تعریف اتفاق نظر دارند. ضريب نفوذ اينترنت، از سنجه­‌های بنيادين برای ارزيابی ميزان پيشرفت کشورها به سمت جامعه اطلاعاتی است. هرچقدر اين ضريب نفوذ بيشتر باشد، مهارت­‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آنها بيشتر خواهد بود. (مرکز آمار ایران،۱۳۹۴)

دو دسته آمارهای بین المللی و داخلی در خصوص ضریب نفوذ اینترنت در ایران وجود دارند.

سایت آماری  Internet live stats در نیمه دوم سال۲۰۱۶ تعداد کاربران اینترنت در ایران را حدود ۳۹ میلیون نفر تخمین زد. یعنی نیمی از جمعیت کشور که حدود یک درصد از سه و نیم میلیارد کاربر اینترنت را تشکیل می‌دهد یعنی از هر صد نفرکاربران اینترنت، یک نفر ایرانی است. (Internet Live Stats, 2016)

حتما سری به این وب سایت بزنید در قسمتهای مختلف آن اطلاعات جالبی قابل دسترسی است مثلا همین الان که پلک زدید ۷۰۰۰ توییت در اینترنت ارسال شد، ۶۱۰۰۰ سرچ گوگل درخواست شد، دو میلیون ایمیل ارسال و ۷۰هزار ویدئوی یوتیوب دیده شد)!!!! ( Internet World Stats, 2017

در جـدول دیگری که توسط وب سایت Internet World Stats منتشر شده است بیست کشور اولی کـه سـهم نسـبتا زیـادی از جمعیـت آنهـا اسـتفاده‌کنندگان اینترنـت هسـتند مشاهده می‌شود، همانطـور کـه مشـخص اسـت چیـن در رتبه اول این فهرسـت قرار دارد. تقریبا از هر پنج نفر در دنیای اینترنت یک نفر چینی است، ایـالات متحـده آمریکا بـا ۲۸۰ میلیون کاربر در رده بعد قـرار دارد و کشور ما ایران در رده سـیزدهم.

اما در جدول زیر از همین سایت که وضعیت منطقه خاورمیانه را در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد ما  پس از بحرین در رتبه دوم قرار داریم. خاورمیانه واقعی حدود ۲۵۰ میلیون نفر جمعیت دارد و خاورمیانه مجازی تقریبا سه میلیون نفر.

آمارهـا و اطلاعـات موجـود در خصـوص وضـع اسـتفاده از اینترنت توسـط سـازمانها و نهادهای مختلـف خصوصی و دولتی ارائـه می‌گـردد، مرکز آمار ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(ایسپا) و مرکز تحقیقات مخابرات ایران، وزارت ورزش و جوانان، وب سایت “نظربازار” از جمله مهم‌ترین و پراستنادترین آنها هستند که در این گزارش به اطلاعات آنها استناد شده است.

براساس آمار سایت مرکز آمار، در چهارمين طرح آمارگيری دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات که با نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران در اواخر سال ۹۴ انجام شد؛ مشخص شد ۳۲.۸ میلیون نفر از جمعیت کشور کاربر اینترنت بوده‌اند. به عبارت دیگرضریب نفوذ اینترنت کل کشور ۴۵.۳ درصد است که براي نقاط شهري ۵۲.۱ و روسـتایی ۲۶.۶ درصد بوده است. (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۶، ص.۲۶)

توزیع جمعیت شش سال به بالای کشور بر حسب وضعیت استفاده از اینترنت در سال ۹۴

همچنین از مجموع کاربران اینترنت کشور۵.۹ درصـد ابتـدایی، ۷.۹ درصد راهنمایی یا متوسطه اول ، ۴۲.۱ درصـد متوسـطه دوم و پـیش‌دانشـگاهی و ۴۱.۸درصد دانشگاهی بوده‌اند. (مرکز آمار ایران،۱۳۹۴، ص.۲۸)

ضریب نفوذ اینترنت نیز به تفکیک گروه‌های سنی بیـانگر آن اسـت کـه گـروه سـنی ۱۵ تـا ۲۴ سال یعنی جوانان و اکثر دانشجویان بیشـترین ضـریب نفـوذ رایانـه و اینترنـت کشـور را داشته است. (مرکز آمار ایران،۱۳۹۴، ص.۳۱)

توزیع کاربرات اینترنت بر حسب مدرک تحصیلی

مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات به‌عنوان مجری نظام پايش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در حال تحليل توصيفی و کيفی نتايج حاصل از اين طرح است. مشاهدات اوليه در این طرح نشان می‌دهد که نشانگرهای تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نسبت به نتايج دوره قبل اين آمارگيری، رشد چشمگيری داشته‌اند[۳] یکی دیگر از نتایج این طرح در اینفوگرافیک زیر ملاحظه می‌شود:

 • مهم‌ترین دليل عدم استفاده يا دسترسی به اينترنت، عبارتند از:
  • عدم نياز به اينترنت (۸۱ درصد)
  • عدم شناخت اينترنت (۳۷ درصد)
  • پايين بودن سطح دانش و مهارت استفاده از اينترنت (۲۹ درصد)
  • ملاحظات فرهنگی (۲۵ درصد)
 • تناوب استفاده روزانه از اينترنت نسبت به دوره قبل به ميزان زيادی افزايش يافته است
 • هنوز بين مناطق شهری و روستایی در رابطه با کاربری اينترنت و رايانه فاصله وجود دارد.
 • در رابطه با کاربری اينترنت و ساير نشانگرها شکاف جنسيتی بسيار پايين‌تر از ميانگين جهانی است.
 • توسعه مناسب شبکه‌های تلفن همراه در سال‌های اخير، سيار بودن کاربران، کاربری تلفن همراه و استفاده از اينترنت سيار را افزايش داده است.
 • دغدغه‌های کاربران در رابطه با حريم خصوصی و مسائل فرهنگی در استفاده از اينترنت افزايش يافته است.
 • فعاليت کاربران اينترنت در شبکه‌های اجتماعی به سه برابر دوره قبل یعنی سال ۹۲ رسيده است.
 • توليد محتوای بومی فاخر، ارزنده و قابل استفاده يکی از اولویت‌های موجود است.

توزیع کاربران اینترنت ده ساله به بالا در کشور بر حسب وضعیت فعالیت سال ۱۳۹۴

 • بر اساس همین نظر سنجی در سال ۹۴ بیشترین توزیع کاربران اینترنت متعلق به شاغلین و سپس زنان خانه‌دار و بعد از آن محصلین است.

  نتایج آمارگیري در مورد تناوب استفاده کاربران از اینترنت نشان داده حـدود ۲۱۰ میلیـون نفـر یعنی ۶۴.۱% حداقل یک بار در روز از اینترنت استفاده کرده‌اند.  این آمار نشان میدهد که کاربران بیشتر در کدام محل به سراغ اینترنت می‌روند،  ۴۷.۷ درصد در محل سـکونت و ۶۰.۶ درصد با دستگاه‌هاي سیار در هر مکانی.

بر پایه اطلاعات همین طرح بیشترین فعالیت‌های کاربران اینترنت در ایران در حوزه‌های ارتباطات و تفریح و سرگرمی و سپس تجارت الکترونیک دسته بندی می‌شود.

آمار فعالیت‌های ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی

بر اساس آمارها نزدیک به ۵۳ درصد از مردم ایران دست کم عضو یک شبکه اجتماعی هستند. این آمار نتیجه آخرین تحقیق در این باره از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی است.

این مرکز با توجه به داده‌های حاصل از آخرین نظرسنجی سال ۹۴، اعلام کرد ۵۶ درصد شهروندان مراکز استان‌ها، ۵۶ درصد شهروندان شهرهای درجه دو و ۴۲ درصد مردم روستاها حداقل عضو یکی از شبکه‌های اجتماهی هستند.

بر اساس این نظر سنجی ۷۲ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله کشور حداقل عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند. این میزان برای افراد ۳۰ تا ۴۹ ساله برابر با ۵۳ درصد و برای افراد بالای ۵۰ سال برابر با ۲۵ درصد است، نتیجه مهم دیگر این نظر سنجی نشان داد رقمی قریب به ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران (یک چهارم با فرض هشتاد میلیون جمعیت) عضو شبکه تلگرام هستند.(ایسپا، ۱۳۹۴)

مقایسه نتایج نظرسنجی اخیر ایسپا در اسفند ۹۵ با نتایج نظرسنجی‌های پیشین این مرکز نشان داد که شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام از روند صعودی میزان مصرف برخوردارند و سایر شبکه­های اجتماعی مجازی در حال افول هستند. بر اساس نظرسنجی ایسپا در حال حاضر ۵۹.۷ درصد افراد بالای ۱۲ سال کشور حداقل عضو یک شبکه اجتماعی هستند. از بین گروه‌های سنی، گروه سنی جوان (۱۸ تا ۲۹ سال) با ۸۱ درصد بیشترین عضویت را در شبکه‌های اجتماعی دارا هستند. گروه سنی ۱۲ تا ۱۷ ساله با ۶۷ درصد، گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ ساله با ۶۳ درصد و گروه سنی ۵۰ سال به بالا با ۲۵ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. ۸۴ درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی عضو شبکه‌های اجتماعی هستند.(ایسپا، ۱۳۹۵)

در بین شبکه‌های اجتماعی، تلگرام با ۵۵ درصد کماکان در صدر مصرف مردم کشور قرار دارد و پس از آن اینستاگرام با ۲۳ درصد در رتبه دوم جای گرفته است. میزان عضویت مردم در واتس آپ ۱۴ درصد، فیسبوک ۴ درصد، وایبر ۲ درصد، گوگل پلاس ۲ درصد، لاین ۲ درصد، تانگو ۱ درصد، توییتر نزدیک به ۱ درصد و ویچت نیز کمتر از ۱ درصد می­باشد. شایان ذکر است که در نظرسنجی ملی ایسپا در سال گذشته ۳۸ درصد مردم کشور عضو تلگرام بوده­اند که امسال با افزایش ۱۷ درصدی به ۵۵ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین در سال گذشته ۱۷ درصد مردم عضو اینستاگرام بوده­اند که این میزان امسال با رشد ۶ درصدی به ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است. سایر شبکه­های اجتماعی از سال گذشته تاکنون با کاهش عضویت مواجه بوده­اند.

سرانه مصرف شبکه‌های اجتماعی در طول شبانه روز توسط مردم ۷۲ دقیقه بر حسب کل نمونه و ۱۲۰ دقیقه بر حسب استفاده کنندگان می‌باشد.

اوقات فراغت

رییس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان در بررس نتایج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان درباره استفاده از اینترنت که در سال ۹۳ اجرا شد گفت: طبق نتایج این تحقیق ۶۷.۴ درصد از جوانان از اینترنت استفاده می‌کنند که ۱۹.۱ درصد آنان برای چت، ۱۵.۳ درصد به منظور ارتباط با شبکه‌های اجتماعی، ۱۵.۲ درصد برای سرگرمی و بازی و ۱۰.۴ درصد برای تحقیق و پژوهش‌های علمی از اینترنت بهره می‌برند.

کمتر از پنج درصد از جوانان از اینترنت برای مراجعه به سایت‌های غیراخلاقی و موارد غیرضرور استفاده می‌کنند و ۱۲.۳ درصد از اینترنت برای دانلود فیلم، موسیقی و عکس بهره می‌گیرند. در این نظر سنجی دلایل استفاده جوانان از شبکه‌های اجتماعی به ترتیب فرار از تنهایی و سرگرمی ارتباط و تبادل تجربه ذکر شده است. ضمن اینکه ۶۹.۳ درصد پاسخگویان برای بهره‌گیری از اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند.(حسن زاده، ۱۳۹۳)

اینفوگرافیک زیر توسط “نظر بازار” تهیه شده است  نظر بازار یک پلتفرم تحقیقاتی موضوعات بازار است که به کسب و کارها در تعریف نظر سنجی‌ها کمک می‌کند و با ساز و کارهایی مشوق مشتریان برای پاسخ به این سوالات است. این تحقیقات بر روی ۳۷۰۰ ایرانی در سنین ۱۸ تا ۶۵ سال انجام شده است که ۲۸۹۰ مرد و ۸۸۰ نفر زن بودند. (Jafari, 2017)

در قسمت اول این اینفو گرافیک مشخص است که نزدیک به ۶۰ درصد اینترنت را به منظور جستجوی محتوای مورد نظر خود بکار می‌برند. حدود ۲۵درصد بازی و سرگرمی، شنیدن موزیک و دیدن ویدئو را در اینترنت دنبال می‌کنند. بد نیست بدانید تعداد گیمر‌های ایرانی در سال ۱۳۹۴ از مرز ۲۳ میلیون گذشته است و میانگین سنی کاربران بازی‌های دیجیتال سال ۱۳۹۴ به ۲۱ سال رسیده است. (Azali,2017)

 • شبکه‌های اجتماعی(اینستاگرام و تلگرام) و ارتباطات شغلی (پست الکترونیک، اپلیکشن‌های پیام رسان حرفه‌ای، وبینار و ویدئو کنفرانس) با ۵۰ درصد کاربران در رتبه دوم قرار دارند.

  فقط ده درصد از کاربران، اینترنت را برای خواندن وبلاگ بکار می‌بردند. نکته قابل تأمل اینکه در اوایل سال ۸۰ ، Persianblog  و Blogsky اولین سرویس‌های مجانی ایرانی وبلاگ برای ارتباطات اجتماعی در ایران بودند و موج اول وبلاگ نویس‌ها بسیاری را تشویق کرد تا اینترنت را به این منظور استفاده کنند.

  کاهش علاقه به وبلاگ نویسی و وبلاگ خوانی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تولیدات محتوای فارسی هم باشد، مطالعات اخیر مرکز تحقیقات مخابرات ایران حاکی از آن است که در حال حاضر ۷۰ درصد از محتوای فارسی در سراسر وب یا کپی برداری از وب سایت‌های خبری است و یا بی‌معنی و چرند است. (Jafari,2017)

 • در قسمتی دیگر از این تحقیق که در مورد شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام رسان بود مشخص شد که که تلگرام و اینستاگرام برای ایرانیان در اولویت بالایی قرار دارند به گفته پاول داروف خالق روسی تلگرام، بیش از ۴۰  میلیون کاربر تلگرام در ایران وجود دارد و در این باب ما گوی سبقت را از سایر کشورهای جهان ربوده‌ایم.

  این تحقیق نشان دادکه بیش از ۵۰%  از ایرانیان یک حساب اینستاگرامی دارند. از آنجائیکه سایر شبکه‌های اجتماعی محبوب مثل فیس‌بوک و توییتر در ایران مسدود هستند، این شبکه اجتماعی در دسترس است و از گروه‌های مختلف سنی عضو دارد بسیاری آن را نه فقط برای اشتراک لحظات با عکس و فیلم بلکه برای نوشته‌های کوتاه یا انتشار اخبار بکار می‌برند.

  طبق این تحقیقات واتس‌آپ سومین پلتفرم محبوب پیام‌رسان در ایران است اگر چه تلگرام قابلیت‌‌های بیشتری نسبت به واتس‌آپ دارد. بسیاری از ایرانیان هنوز ترجیح‌شان این اپلیکیشن است به خصوص این روزها سرویس تلفن تلگرام در ایران مسدود شده است در صورتیکه این سرویس در واتس‌آپ از خیلی پیشتر وجود داشت و هنوز فعال است.

  ایرانیان در بازار اندروید

  بررسی فعالیت و علایق کاربران در فروشگاه‌های آنلاین اپلیکیشن‌های اندرویدی یکی دیگر از راه‌های بررسی مذاق ایرانیان است. بر اساس چارت گوگل پلی-بزرگترین فروشگاه و توزیع کننده آنلاین برنامه‌های کاربردی اندروید- در نیمه اول سال ۲۰۱۶  اپلیکیشن اسنپ در صدر اَپ‌های رایگان، دانلود و نصب‌ شده است. اپلیکیشنی که اولین و بزرگترین اَپ درخواست خودرو در ایران است. پیام رسان تلگرام پس از آن قرار گرفته که محبوبیت این روزهای آن نیازی به توضیح ندارد. دیوار، نیازمندیهای همراه ایرانیان با ۱۰۰ میلیون آگهی در روز در رتبه چهارم محبوبترین‌های مجانی ایرانیان قرار دارد. (Google play,2017)

پس از اپلیکیشن انتقال سریع فایل SHAREit  نرم افزار پیام‌رسان واتس‌آپ قرار گرفته و دومین نرم افزار پیام‌رسان محبوب ایرانیان پس از تلگرام است.

 فیلترشکن سایفون در رده ششم و VPN-Hotspot Shield در ردیف دهم پرطرفدارترین اپلیکیشن‌های رایگان برای تغییر آدرس IP و عبور از فلیترینگ برای دسترسی به سایت‌ها و اَپ‌های بلاک شده مثل توییتر و فیس‌بوک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس از شیپور که چیزی شبیه به دیوار است؛ رده هشتم، اختصاص به اپلیکیشن imo دارد. این اَپ امکان چت ویدئویی را باکیفیت خوب برای کاربران به‌صورت رایگان به ارمغان آورده است.

در یک گزارش که توسط وبلاگ Techrasa و همکاری موسسه نظربازار، موسسه گزارش‌گیری از مارکت‌های محلی، انجام شد بیش از ۳۷۰۰ نفر در پاسخ به سوال نظر سنجی که چطور شبکه های اجتماعی را بکار میبرند شرکت کردند. بنابر این نظر سنجی، بطور متوسط ۷۰ درصد سوال شوندگان هر روز اینستاگرام را چک میکردند. تنها ۱۶ درصد از افراد بودند که هر دو یا سه روز این شبکه اشتراک گذاری عکس و فیلم را باز می‌کنند.

۴۰ درصد پاسخ دادند که حداقل پنج بار در  روز و هر بار بطور متوسط ۱۰ الی ۱۵ دقیقه در این اَپ هستند.

یکی از محبوب‌ترین کارهای کاربران ایرانی، اینستاگرام گردی است. طبق این تحقیقات عمده کاربران بعد از شام تا حدود نیمه شب در حال گشت و گذار در این اپلیکیشن هستند. برخلاف اروپائیان که در طول روز و زمان ناهار در این اپلیکیشن سیر می‌کنند، ایرانیان ساعات آخر شب را ترجیح می‌دهند.

حدود ۵۰ درصد از شرکت کنندگان در نظر سنجی، اینستاگرام را به خاطر جنبه سرگرمی آن بکار می‌برند و ۱۷% برای صحبت با دوستان و خانواده و حدود ده درصد از افرادی که بیشتر در رنج سنی ۲۴ تا ۳۵ سال هستند برای آشنایی با افراد جدید، حدود ۱۰% از این افراد برای پیداکردن محصولات و سرویس‌های جدید و تقریبا معادل این مقدار نیز برای توسعه و تبلیغ کسب و کار خود از اینستاگرام استفاده می‌کنند.

بزرگترین بازار فروش و توزیع اَپ‌های اندرویدی داخل کشور “کافه بازار” است که اَپ خودش تا پایان سال ۹۴ نزدیک به  ۳۳ میلیون بار نصب شده است. بر اساس گزارش سالانه کافه بازار در سال ۹۵ نزدیک به ۴۰ میلیون دستگاه اندرویدی فعال وجود دارد که پرطرفدارترین برنامه‌های نصب شده آنها عبارتند از تلگرام و اینستاگرام و موبوگرام و Shareit. (کافه بازار، ۱۳۹۵)

نتیجه گیری

اینترنت مبتنی برفناوری است، فناوری نوینی که دیجیتال نامیده می‌شود. این فناوری جدید جذاب و ارزان است، ارتباطات را تسهیل کرده و در همه جا و هر حال قابل استفاده است؛ در عین اینکه آشنایی با آن اعتبار آفرین است.

ایرانیان به این تکنولوژی جدید بسیار علاقمند هستند و ترس از فناوری‌های نوین در آنها محو شده است. در دست عده کثیری از مردم گوشی‌های هوشمند دیده می‌شود و به ندرت از موبایل‌های قدیمی استفاده می‌شود. این فناوری فرهنگ کلامی مردم را نیز تغییر داده است. چند بار از این عبارات استفاده کرده‌اید: ” برایت SMS  میکنم” یا ” برای من تلگرام کن” کلمات واتس آپ، فیس بوک و اینستا بسیار در بین مردم شنیده می‌شود. تبلت فراگیرترین اسباب بازی نسل جوان است و فرستادن جوک و عکس و فیلم و پیام‌های دوستانه اصلی‌ترین کاربرد این ابزار شده است. نوشتن به زبان فینگلیش یا همان فارسی نویسی با حروف انگلیسی در میان جوانان مهارت رایجی است.

تقریبا تمام مجلات علمی مهم، وب سایت دارند و نسخه‌ دیجیتال خود را برای خوانندگانشان ارسال می‌کنند. سرویس‌های بانکداری الکترونیک به سرعت در حال گسترش هستند و بخش بزرگی از تبلیغات تلویزیونی و تبلیغات محیطی شهر را به خود اختصاص داده‌اند. پرداخت قبوض به صورت الکترونیک از سوی دولت تشویق می‌شود.

شبکه های اجتماعی پیام رسان فراگیر شده‌اند، تلگرام ۴۰ میلیون کاربر ایرانی دارد و اینستاگرام در رتبه بعدی قرار دارد اگر چه ارتباطات نزدیک انسانی با صحبت کردن چهره به چهره و درک و پاسخ به زبان بدن در این محیط بسیار تحت تاثیر قرار دارد اما سهولت استفاده، کم هزینه بودن و همه‌گیر شدن آنها میل افراد را به شبکه‌های اجتماعی افزایش داده است، شبکه‌هایی که به آرامی جایگزین برخی سنت‌های دیرینه ایرانیان می‌شوند. با بررسی و پایش رفتارهایمان در این محیط قادر خواهیم بود تا افق پیش رو را بهتر درک کنیم و نقشه راه برای استفاده بهتر از قابلیت‌های این فضا را با خطای کمتری تنظیم نماییم.

 

مراجع

 • ایسپا، ۱۳۹۴، اولین انتخابات با طعم تلگرام، بازیابی شده در ۰۵/۰۴/۱۳۹۶ از http://ispa.ir
 • ایسپا، ۱۳۹۵، مطابق نظرسنجي ايسپا؛ از هر ۱۰ ایرانی ۶ نفر در شبکه های اجتماعی مجازی عضو هستند، بازیابی شده در۰۸/۰۴/۱۳۹۶ از http://ispa.ir/Default/Details
 • حسن زاده، ۱۳۹۳، نتایج جدیدترین نظرسنجی از جوانان اعلام شد، بازیابی شده در۰۶/۰۴/۱۳۹۶ از : http://www.isna.ir/news
 • کافه بازار، ۱۳۹۶، گزارشی از وضعيت صنعت برنامه های موبايل در سال٩۵، Cafebazaar-Annual-Report-1395.pdf
 • مرکز آمار ایران، ۱۳۹۶، رشد هفده و نیم درصدی کاربران اينترنت در سال ۱۳۹۵، بازیابی شده در ۰۲/۰۴/۱۳۹۶ از http://mis.ito.gov.ir
 • مرکز آمار ایران،۱۳۹۴، نتایج طرح آمارگیري برخورداري خانوارها و استفاده افراد ازفناوري اطلاعات و ارتباطات- ۱۳۹۴، pdf
 1. UNSD
 2. ITU
 3. http://mis.ito.gov.ir/news?newsId=869